REGULAMIN KONKURSU SVR POLSKA ORGANIZOWANY W SERWISIE FACEBOOK

Regulamin konkursu
Sun Secure
(Facebook)
1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na fanpage’u Laboratoire SVR (PL) na portalu Facebook, zwanym dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Socialtime Olaf Szymański, ul. Przeskok 2, NIP: 879- 267-68-22, REGON: 360448316 (dalej „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Laboratoire SVR Polska sp. z o.o. oraz HatHat Paweł Mistewicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do  spraw gospodarki. Numer NIP: 9511614044, REGON: 013137690
 4. Konkurs będzie przeprowadzony w imieniu i na zlecenie Fundatora, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu) w terminie (dalej: „Czas Trwania Konkursu”): od dnia od dnia 13.06.2022 r. od godz. do  dnia 30.06.2022 r. do godz. 23:59 za pośrednictwem postów (dalej: „Post konkursowy”) na fanpage’u Laboratoire SVR (PL) w serwisie społecznościowym  Facebook (dalej: „Serwis Facebook” lub „Facebook”), który to fanpage dostępny jest  na stronie internetowej: https://www.facebook.com/LaboSVRPolska (dalej:  „Fanpage”).
 1. W związku z aktualnymi wymaganiami stawianymi przez regulamin serwisu Facebook:                                                                                      a) Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany za pośrednictwem Fanpage’ów, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem Facebook. Wszelkie informacje przekazywane  przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie  Serwisowi Facebook;        b) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie Celem Konkursu jest wyłonienie 5 najbardziej kreatywnych użytkowników Facebook, którzy prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe, opisane w §2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, zadane przez Organizatora.
 3. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie prawa do uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.
 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażonej na piśmie, zarejestrowane tj. posiadające  aktywny oraz publiczny profil w Serwisie Facebook, zwany dalej „Profilem na Facebooku”, zgodnie z regulaminem Facebook oraz mające miejsce zamieszkania na  terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego  Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Fundatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem na podstawie umów  cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych  osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,  małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a  także osób pozostających we wspólnym pożyciu.
 3. Komisja konkursowa jest uprawniona do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem. Komisja jest uprawniona do wykluczenia  Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia  warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie lub też w  przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż tekst zamieszczony przez Uczestnika  w wykonaniu Zadania Konkursowego narusza prawa osób trzecich lub też tekst ten  narusza postanowienia ust. 8 poniżej. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania  się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę  zobowiązany jest do jej zwrotu.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać Zgłoszenia Konkursowego poprzez wykonanie Zadania Konkursowego: wstawienie komentarza ze zdjęciem pod Postem Konkursowym, na którym pokazane są momenty, w których przydałby Ci się filtr SPF  od SVR oraz kapelusz HatHat. Napisanie w komentarzu, dlaczego zamiast filtrów z  social mediów wolisz postawić na SPF z gamy Sun Secure i kapelusz HatHat.
 5. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do utworów objętych Zgłoszeniem Konkursowym (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności stworzonego tekstu dialogu).  Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu złożonych oświadczeń.
 6. Jeżeli Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek uczestnika, dokonując Zgłoszenia Konkursowego wyraża on zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku w serwisie Facebook w związku z ogłoszeniem Zwycięzców i  publikacją najlepszych Zadań Konkursowych.
 7. Uczestnik dokonując Zgłoszenia, wyraża zgodę na upublicznienie jego nazwy użytkownika w serwisie Facebook w związku z opublikowaniem w poście w serwisie Facebooku listy Zwycięzców wraz ze zwycięskim Zadaniami.
 8. W czasie trwania Konkursu, określonym w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Uczestnik może przesłać dowolną ilość Zgłoszeń Konkursowych (w postaci komentarzy do Postu Konkursowego w Serwisie Facebook). Zakazane jest jednak  korzystanie przez jedną osobę z więcej niż jednego profilu w Serwisie, w szczególności  poprzez tworzenie fikcyjnych profili. W przypadku powstania uzasadnionego  podejrzenia o korzystaniu przez Uczestnika z fikcyjnego profilu, wszelkie Zgłoszenia  takiego Uczestnika zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie zaś sam Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.
 9. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie komentarza zawierającego Zadanie Konkursowe, znajdującego się pod postem dotyczącym Konkursu na Facebooku.
 10. Uczestnik, z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności  z utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania  sublicencji, na następujących polach eksploatacji:                   a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;                                                                                     b) wprowadzenie do obrotu;                                                                        c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w  ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie  technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu,  rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki  sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie  wybranym;                                                                              d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;                      e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie,  publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną  organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie  utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie  przez siebie wybranym;  f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 11. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi utworami, może  zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym  formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę  na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie  praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw  zależnych.
 12. Organizator i podmioty, którym udzieli sublicencji, upoważnione są do wykorzystania utworu w sposób anonimowy. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora i innych podmiotów, przysługujących mu autorskich praw osobistych i  zezwala na ich wykonywanie w jego imieniu, w szczególności prawa: oznaczenia  utworu swoim nazwiskiem, autorstwa utworu, decydowania o pierwszym  udostępnieniu, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 
 13. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać  praw osób trzecich.
 14. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.
 3
Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w konkursie są:                                                                                  a) 1 zestaw dermokosmetyków SVR o łącznej wartości 600 zł brutto oraz kapelusz marki HatHat o wartości 100 zł brutto (dalej zwana: „Nagrodą             Główną”)                                                                                                                 b) 4 zestawy dermokosmetyków SVR o łącznej wartości 500 zł brutto (dalej  zwane:  „Nagrody Dodatkowe”).                                                       
2. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie. 
3.Zwycięzców Konkursu wybierze Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby wybrane przez Organizatora. Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością  przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących  Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz  wyłonienie Uczestników, którym przyznana zostanie Nagroda Główna oraz Nagrody  Dodatkowe (dalej „Zwycięzcy”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia  Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa  do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie
 1. Organizator jest zobowiązany wydać Zwycięzcy Nagrodę wolną od wad.
  4
Zasady przyznawania nagród w Konkursie
 1. Po zakończeniu Konkursu Komisja dokona oceny Zgłoszeń Uczestników pod kątem ich pomysłowości oraz kreatywności. Każdy z członków Komisji Konkursowej może przyznać Uczestnikowi Konkursu od 0 do 10 punktów, co oznacza, że z oceny Komisji  każde Zgłoszenie może maksymalnie otrzymać 30 punktów. W ten sposób Komisja  wyłoni 1 Zwycięzcę Nagrody Głównej, którego Zgłoszenie w ocenie Komisji będzie  najlepsze i najciekawsze oraz 4 Zwycięzców Nagród Dodatkowych, których Zgłoszenia w ocenie Komisji będą najlepsze i najciekawsze. O kolejności miejsc zadecyduje  punktacja łączna. W przypadku remisu punktowego o ostatecznej kolejności zadecyduje  Komisja.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pod Postem Konkursowym w Serwisie Facebook do 8.07.2022 roku.
 3. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
 4. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości  Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie  podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z  tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 5. Laboratoire SVR Polska sp. z o.o jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać  Fundatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.
5
Zasady wydawania nagród w Konkursie
 1. O sposobie wydania nagrody Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym na portalu Facebook a informację o wygranej Organizator doda bezpośrednio pod Zgłoszeniem Konkursowym z prośbą o wiadomość prywatną. Fundator jest zobowiązany do dostarczenia Zwycięzcy Nagrody na adres podany przez niego w oświadczeniu przekazanym w wiadomości prywatnej na Facebook w aplikacji Messenger. Nagroda zostanie dostarczona  Zwycięzcy Konkursu w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania oświadczenia. W  oświadczeniu Zwycięzca będzie zobowiązany do podania następujących informacji,  niezbędnych ze względu na obowiązki podatkowe związane z przyznaniem Nagrody:  imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer PESEL/NIP, numeru telefonu. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu odbioru Nagrody.
 2. Warunkiem wydania Nagrody jest przekazanie danych osobowych dla celów związanych z wręczeniem Nagrody jak również realizacją obowiązku dotyczącego pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych  do właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
  6
Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać pisemnie na adres pocztowy: Socialtime ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa z dopiskiem „Konkurs SVR” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem kontakt@social-time.pl. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 2. Reklamacja powinna zawierać:                                                                      a) oznaczenie Konkursu, którego dotyczy,                                                  b) wskazanie danych Uczestnika umożliwiających jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu;                                                                          c) wskazanie przyczyn wniesienia reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Decyzja w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona lub inny wybrany przez Uczestnika sposób.
 5. Postępowanie reklamacyjne opisane w niniejszym Regulaminie nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem w postępowaniu sądowym lub w innym właściwym postępowaniu, w szczególności do dochodzenia  przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku z Konkursem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania  reklamacyjnego.
 6. Organizator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez niego reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:

- prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony  konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego)  Rzecznika Praw Konsumentów, zobowiązanych do udzielania konsumentom  bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania  odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na  miejsce zamieszkania składającego reklamację;

- prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów  konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września  2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu  składający reklamację powinien złożyć wniosek do właściwego dla Organizatora lub  Fundatora podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem:  https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php); Konsument może  skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.

 7
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Laboratoire SVR Polska sp. z o.o. („Administrator Danych”).
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane:                                    a.W celu umożliwienia udziału i przeprowadzenia Konkursu, a także wyłonienia Zwycięzcy oraz kontaktu w sprawie opublikowania informacji o wynikach Konkursu oraz wręczenia Nagrody na podstawie zgody Uczestnika, wyrażonej poprzez przekazanie zgłoszenia konkursowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),                                                                            b. W celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).                                       c. W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Organizatora i Fundatora działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora i Fundatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),                                               d. W celu spełnienia przez Organizatora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Administrator powierzył dane osobowe Uczestników Organizatorowi konkursu, który przeprowadza konkurs na jego zlecenie. Ponadto odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi organizacyjne i techniczne związane z organizacją Konkursu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem  przetwarzającym dane, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach  określonych przepisami prawa.
 4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: wglądu w swoje dane, uzyskania kopii danych, poprawiania danych, sprzeciwu na przetwarzanie, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia na zasadach określonych w przepisach art. 15-22 RODO. Żądania należy kierować do inspektora ochrony danych.
 5. Każdy Uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 6. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i rozpatrzenia reklamacji.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie, jednakże będzie to równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w Konkursie, a w przypadku wygranej brakiem możliwości wydania Nagrody.
 1. Administratorem danych Zwycięzców konkursu przetwarzanych na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od nagród jest Organizator konkursu. Dane Zwycięzców są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób  fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia Konkursu. Podanie danych niezbędnych do rozliczenia podatku jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Nagrody. Organizator udostępni dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za zrealizowanie czynności technicznych związanych z rozliczeniem podatku od Nagrody. Zwycięzcy przysługuje prawo żądania wglądu w swoje dane, ich kopii, sprostowania, a także wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez Organizatora do Prezesa UODO. 
  8
Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:                                                                a) udostępnienie Regulaminu w Serwisie Facebook;                                 b) umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;                        c) umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez zamknięcie profilu Organizatora w Serwisie Facebook lub rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w Serwisie.
 6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
 9
Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych również do celów promocyjnych Fanpage’ów oraz samego Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r.
 6. Uczestnictwo w Konkursie nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
 7. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz pod linkiem podanym w poście konkursowym w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a_____________________________, wyrażam zgodę na wzięcie udziału przez __________________, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, w konkursie organizowanym przez przez SOCIALTIME na fanpage’u @ laboratoire_svr_poland na portalu Facebook (dalej: „Konkurs”) oraz akceptuję w imieniu mojego syna /mojej córki regulamin  Konkursu. Jednocześnie wy Laboratoire SVR Polska sp. z o.o. oraz Organizatora  SOCIALTIME danych osobowych mojego syna/mojej córki, o których mowa w regulaminie  tego Konkursu a także oświadczam, że w imieniu mojego syna/ córki, zgodnie z §2 ust. 8  regulaminu Konkursu udzielam niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw  własności intelektualnej zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym mojego syna/ córki, na polach  eksploatacji i na warunkach wskazanych w Regulaminie Konkursu.

_____________________________ 

_____________________________

(miejscowość i data)

 (podpis)

 

Zapisz sie do naszego newslettera
Otrzymuj najnowsze wiadomości i wskazówki od SVR Lab dotyczące pielęgnacji twojej skóry.
Nota Prawna
Twój koszyk 0
(albo x)
- +
Usuń
tak Nie
Twój koszyk jest pusty: czas go napełnić!