💖 Dbaj o siebie 💖 Dbaj o siebie

REGULAMIN KONKURSU SVR POLSKA ORGANIZOWANY W SERWISIE FACEBOOK

W GRUPIE SVRAZEMDLAAPTEK

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „SVR dba o środowisko ” organizowanego za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook (dalej: „Konkurs”). Organizatorem Konkursu „SVR dba o środowisko” zwanego dalej „Konkursem”, jest firma SVR POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681, (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs trwa od 6 lipca 2021 r. do 8 lipca 2021 r. do godz. 23:59 (dalej „Czas trwania konkursu”).
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Facebook nie później niż w dniu 9 lipca 2021 r.
 4. Niniejszy regulamin Konkursu (dalej „Regulamin") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, oraz Uczestników Konkursu.
 5. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Facebook.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród (dalej „Nagrody”) Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem Konkursu a której wizerunek został umieszczony na zdjęciu (zgłoszeniu konkursowym) oraz w przypadku gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych. Organizator może wykluczyć również osobę, która dokonała plagiatu przy wykonywaniu zadania konkursowego. Ponadto w przypadku plagiatu Uczestnik może zostać pozbawiony Nagrody.
 9. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię marki SVR, Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką SVR, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.
 10. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
 11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 5 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
 12. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
 13. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook, utrudniony dostęp do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
 17. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
 18. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz będące członkami zamkniętej grupy SVRazemdlaAptek, posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook;

(b) bycie członkiem grupy SVRazemdlaAptek

(c) zapoznanie się z Regulaminem;

(d) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.

 1. Przystąpić do Konkursu można w każdym Czasie jego trwania.
 2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.
 1. Zadanie konkursowe polega na:

Pozostawieniu pod postem konkursowym komentarza, jako odpowiedzi na pytanie: : „Jakie  5 z 17 kierunków  działań stawianych przez ONZ, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju  marka SVR włączyła do swoich strategicznych  celów”

 1. Uczestnik może zgłosić/napisać do Konkursu tylko jeden komentarz na Facebooku. W odpowiedzi wystarczy wskazać numery, które określają kierunek działania rekomendowanego przez ONZ, które znajdują się na obrazku dołączonym do posta konkursowego. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi być autorstwa Uczestnika Konkursu.
 2. Zdjęcia/ komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.
 3. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji, Podstawa do wskazania laureatów jest podanie przez uczestnika 5 prawidłowych numerów określających cele ONZ
 4. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
 1. W Konkursie zostaną nagrodzone pierwsze 50 osób, które prawidłowo wskażą 5 kierunków rekomendowanych przez ONZ, które marka SVR włączyła do swoich strategicznych celów.
 2. Nagrodą w Konkursie jest nowy, Biodegradowalny żel Topialyse gel lavant 1l o wartości 87 zł
 3. Zdobywcy Nagród zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji pod konkursowym postem na profilu Organizatora w serwisie Facebook, na grupie SVRrazemdlaAptek
 4. Nagrody zostaną przekazane Zdobywcom Nagrody przez przedstawicieli handlowych SVR. W wyjątkowych przypadkach losowych nagrody zostaną przesłane kurierem po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zdobywcą Nagrody.
 5. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik - zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość mailową na adres biuro@svrpolska.pl Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W zgłoszeniu zdobywca Nagrody winien: (a) podać imię i nazwisko przedstawiciela SVR, z którym współpracuje dana osoba; b) podać adres apteki, w której przedstawiciel SVR może przekazać osobie nagrodzonej upominek (c) podać imię i nazwisko lub login używany na Facebooku, (d) wkleić w treść maila oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SVR POLSKA z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „SVR dba o środowisko”, zgodnie z jego Regulaminem oraz oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania, dostępnymi w Regulaminie.”.

Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi nie zawierającej wszystkich wyżej wskazanych informacji lub danych nieprawdziwych, oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody. Zdobywca Nagrody kontaktując się z Organizatorem zobowiązuje się do podania – w razie takiej potrzeby zgłoszonej przez Organizatora - danych niezbędnych do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

 1. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 4 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania.
 2. W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, jak również do wykonania obowiązków pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. Zdobywca Nagrody zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, wobec Organizatora w związku ze zmianą dat, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie powyżej.
 4. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Nagrody w ciągu 30 dni od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej oraz poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców.
 5. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności:

(a) kiedy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Facebook;

(b) kiedy Uczestnik lub osoba towarzysząca mu na zdjęciu działali w sposób naruszający zasady serwisu Facebook lub Regulamin, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika.

 1. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem Nagród odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.
 2. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywcy Nagród otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane zdobywcom Nagród; powyższe związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu (w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i wydania Nagród, uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanym z wydaniem Nagród).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych w zakresie, w jakim przewiduje to niniejszy Regulamin uniemożliwia udział w Konkursie lub otrzymanie Nagród. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu – w tym ewentualnego wygaśnięcia roszczeń związanych z Konkursem. Uczestnik konkursu przyjmuje ponadto do wiadomości, iż przetwarzanie jego danych osobowych podanych w profilu publicznym odbywa się zgodnie z polityką prywatności serwisu Facebook, na której treść Organizator nie ma wpływu.
 3. W sytuacjach, gdy ma to zastosowanie, w szczególności w związku z wydaniem Nagród w Konkursie, dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki oraz odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług Organizator zleca również niektóre czynności przetwarzania innym podmiotom wyspecjalizowanym w danych dziedzinach – np. dostawcom usług technicznych. Dane osobowe uczestników mogą być ponadto przekazywane odpowiednim władzom w przypadku gdy wystosują one odpowiednio uzasadnione zapytanie. W przypadku zgłoszenia roszczeń w związku z Konkursem, dane mogą być przekazywane również współpracującym z Organizatorem doradcom, w tym kancelariom prawnym.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda udzielona przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE <ogólne rozporządzenie o ochronie danych>). W zakresie udziału w Konkursie – uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w jego profilu na portalu Facebook poprzez dodanie komentarza konkursowego. W zakresie przetwarzania danych niezbędnych do otrzymania Nagrody – zgoda udzielana jest w trybie § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych wynika ponadto z niezbędności przetwarzania do realizacji Konkursu.
 5. W dowolnej chwili i bez żadnych opłat Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, poprzez informację przekazaną do Organizatora za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych. Podanie danych jak i wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem uniemożliwia udział w konkursie jak i uzyskanie Nagrody. Cofnięcie zgody będzie skutkowało rezygnacją z udziału w Konkursie, w tym rezygnacją z otrzymania Nagrody. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w dalszym ciągu w celu prawidłowej realizacji Konkursu.
 6. Na odpowiednie żądanie, Organizator przekaże Uczestnikowi bez żadnych kosztów informację o zbieranych przez Organizatora danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również przenoszenia danych (gdy jest to przewidziane prawem) oraz żądania sprostowania danych. Uczestnik ma również prawo zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania odpowiednim organom – Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli z punktu widzenia prawa lub innych okoliczności wymagających dłuższego przetwarzania a usunięcie danych okaże się nie możliwe, Organizator zapewni, aby dane nie były na bieżąco używane. Wszelkie żądania Uczestnik może zgłaszać za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych.
 7. Kontakt z Organizatorem we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest drogą pisemną na podany niżej adres oraz mailowo na adres biuro@svrpolska.pl

 

SVR POLSKA sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000742665, NIP: 5213836469, REGON: 380945476.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: SVR POLSKA, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu Organizatora w serwisie Facebook.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@svrpolska.pl Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 21 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie Facebook.
 6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres – biuro@svrpolska.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

Zapisz sie do naszego newslettera
Otrzymuj najnowsze wiadomości z SVR Lab i wskazówki dotyczące czucia dobre dla twojej skóry.
Nota Prawna